DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA ŽELEZNICI

Stejně jako v silniční, lodní a letecké dopravě jsou pro bezpečnost provozu dopravní značky (informační, příkazové, zákazové atd.) a světelná zařízení, tak i v železniční dopravě nalezneme obdobné prostředky, kterými se bezpečnost provozu řídí. 

Na železnici se jim říká návěstidla.
Železniční návěstidla jsou technická zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Návěstidla jsou přenosná a nepřenosná. Přenosné návěstidlo je návěstidlo bez trvalého umístění.

Železniční návěstidla jsou technická zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Návěstidla jsou přenosná a nepřenosná. Přenosné návěstidlo je návěstidlo bez trvalého umístění. Nepřenosné návěstidlo je návěstidlo, které má trvalé umístění.

Hlavní dělení těchto přenosných a nepřenosných návěstidel je na návěstidla NEPROMĚNNÁ a PROMĚNNÁ.
NEPROMĚNNÁ NÁVĚSTIDLA

Neproměnná návěstidla dávají strojvedoucímu informaci o traťových poměrech a TRVALÝCH omezeních platných pro jízdu vlaku nebo posunujícího dílu.

Výstražná návěstidla :

Ž03 Stůj.jpg
STŮJ
 
Ž04 Výstraha.jpg
VÝSTRAHA
 
Ž07-1 Pískejte.jpg
PÍSKEJTE (Pískáček) : sloupek, na kterém je pás střídavě červených a bílých pruhů stejné délky. Umisťuje se před nechráněnými přejezdy, případně u jiných míst (tunely, mosty, zářezy). V úseku od návěstidla až k chráněnému místu musí strojvůdce opakovaně dávat návěst Pozor.
Ž07-2 Pracovní místo pískejte.jpg
PRACOVNÍ MÍSTO - PÍSKEJTE je výstražný terč lichoběžníkového tvaru s dolní kratší hranou a horní hranou, tvořenou půlkružnicí, na kterém je černý obraz kopáče nad zeleným lichoběžníkem; terč se umísťuje na sloupek shodný s návěstidlem Pískejte.
Návěstidla omezující rychlost :
Ž08-1 Rychlostník.jpg
RYCHLOSTNÍK je bílá tabule, na které je černými číslicemi vyznačena traťová rychlost v km.h-1; tvarem návěstní desky se může odlišovat dovolená rychlost pro různé skupiny přechodnosti drážních vozidel, přednostně se používá tvar obdélníkový a kruhový.
Ž08-1 Rychlostník čelem.jpg
Dodatkovou tabulkou na rychlostníku (černý obraz lokomotivy v bílém poli) může být povoleno zvyšovat rychlost ihned, jakmile čelo vlaku mine takto označený rychlostník.
Ž08-2 Předvěstník.jpg
PŘEDVĚSTNÍK je žlutá bíle orámovaná tabule, na které je černou číslicí vyznačena v desítkách km.h-1 nejvyšší dovolená rychlost. Umisťuje se ve vzdálenosti 300 až 1000 m před rychlostníkem, od kterého omezení platí. Přednostně se používá trojúhelníkový na vrcholu umístěný tvar (před obdélníkovou deskou rychlostníku) a kruhový tvar návěstní desky (před kruhovým nebo jiným rychlostníkem).
Ž08-3 Předvěstní štít.jpg
PŘEDVĚSTNÍ ŠTÍT je žlutá bíle orámovaná trojúhelníková tabule, na které je černou číslicí označena v desítkách km.h-1 hodnota přechodně snížené traťové rychlosti. Deska se staví přednostně na vrchol, není-li pro umístění např. mezi kolejemi dostatek místa, umístí se na základnu. Návěstidlo se umisťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěst „Začátek pomalé jízdy“.
Ž08-4 Začátek pomalé jízdy.jpg
ZAČÁTEK POMALÉ JÍZDY je žlutá bíle orámovaná tabule ve tvaru obdélníku postaveného na výšku, na které je černé písmeno Z. Označuje místo, kde začíná pomalá jízda o rychlosti určené předvěstním štítem.
Ž08-5 Konec pomalé jízdy.jpg
KONEC POMALÉ JÍZDY je bílá černě orámovaná tabule ve tvaru obdélníku postaveného na výšku, na které je černé písmeno K.
 

 

Další návěstidla :

Ž09-1 Námezník.jpg
NÁMEZNÍK je bílý vodorovný trámec s černými pruhy na obou koncích a označuje u sbíhajících se nebo křížících kolejí hranici, přes kterou nesmí přesahovat drážní vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda po sbíhající se nebo křižující se koleji.
Ž09-2 Označník.jpg
OZNAČNÍK je bílý sloupek s modrou hlavicí, označující ve stanici místo mezi krajní vjezdovou výhybkou a vjezdovým návěstidlem, za které je bez zvláštních opatření zakázáno posunovat.
Ž09-3 Lichoběžníková tabulka.jpg
LICHOBĚŽNÍKOVÁ TABULKA je černě orámovaná deska tvaru rovnoramenného lichoběžníku postaveného na delší základně; deska je umístěná na sloupku označeném označovacím pásem se šikmými černými a bílými pruhy. Na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy se umísťuje na místo, kde mají určené vlaky zastavit dříve, než se jim povolí vjezd do dopravny. Může určovat číslo vjezdové koleje.
Želenziční značka, posun zakázán.svg
POSUN ZAKÁZÁN je modrá bíle orámovaná tabule čtvercového tvaru postavená na vrcholu, která se umísťuje na zarážedlo na konci kusé koleje nebo na vrata uzavřená na koleji, případně u výkolejky uzavřené v poloze na koleji.
Ž13-1 Neplatnost návěstidel s proměnnými znaky.jpg

Neplatnost návěstidla s proměnnými znaky.

 

Návěstidla pro elektrický provoz :

Modré bíle orámované čtvercové desky postavené na vrcholu. Návěstní znaky jsou tvořeny bílými odrazkami kruhového tvaru, bílými světly nebo bílými kroužky na desce reflexního provedení. Zpravidla se návěstidla umisťují přímo v trakčním vedení.
Ž12-01 Vypněte proud.jpg
Vypněte proud: písmeno „U“ s přerušenými svislými čárami.
Ž12-02 Zapněte proud.jpg
 
Zapněte proud: písmeno „U“

Kolej bez trakčního vedení má variantní návěstní znak v závislosti na směru kolejí bez trakčního vedení.

 
Ž12-03-1 Kolej bez trakčního vedení-všechny.jpg
Pokračují-li dále všechny koleje bez trakčního vedení, tvoří návěstní znak čtverec postavený na vrcholu s bílým středem.
 
Ž12-03-2 Kolej bez trakčního vedení-přímo.jpgPokračuje-li dále kolej bez trakčního vedení v přímém směru, tvoří návěstní znak dvě strany čtverce s vrcholem směřujícím vzhůru a s bílým středem.
Ž12-03-3 Kolej bez trakčního vedení-vpravo.jpg
Odbočuje-li dále kolej bez trakčního vedení vpravo, tvoří návěstní znak dvě strany čtverce s vrcholem směřujícím vpravo a s bílým středem.
 
Ž12-03-4 Kolej bez trakčního vedení-vlevo.jpg
Odbočuje-li dále kolej bez trakčního vedení vlevo, tvoří návěstní znak dvě strany čtverce s vrcholem, směřujícím vlevo a s bílým středem.
 
Ž12-04 Připravte se ke stažení sběrače.jpg
Připravte se ke stažení sběrače: dva krátké vodorovné pruhy, levý ve spodní části a pravý v horní části návěstní desky.
 
Ž12-05 Stáhněte sběrač.jpg
Stáhněte sběrač: vodorovný pruh v úhlopříčce návěstní desky.
 
Ž12-06 Zdvihněte sběrač.jpg
Zdvihněte sběrač svislý pruh v úhlopříčce návěstní desky.
 
Ž12-07 Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy.jpg
Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy: dva vodorovné bílé pruhy nad sebou. Není-li v horní části desky číslo, značící napájecí napětí ve stovkách voltů, značí návěst trakční napětí 3 kV.
 
Ž12-08 Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV.jpg
Začátek jednofázové trakční proudové soustavy:bílá sinusovka na vodorovné úhlopříčce desky. Návěst značí začátek jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV, 50 Hz.
 
Ž12-08 Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 15 kV.jpg
Začátek jednofázové trakční proudové soustavy: Jde-li o soustavu s napětím 15 kV, 16 2/3 Hz, uvede se v horní části návěstní desky číslo 15.
 
Ž12-09 Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu.jpg
Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu bílý blesk směřující dolů. Umisťuje se na vlak nebo na stojan na trati.
 
Ž12-10 Začátek snížené výšky trolejového drátu.jpg
Začátek snížené výšky trolejového drátu: oranžová bíle orámovaná deska ve tvaru čtverce postaveného na vrcholu. Na ní je černý blesk směřující dolů, nad bleskem je umístěna bílá odrazka. Pod deskou se umísťuje obdélníková tabulka s číslem udávajícím skutečnou výšku trolejového drátu na nejnižším místě.
 
Ž12-11 Konec snížené výšky trolejového drátu.jpg
Konec snížené výšky trolejového drátu je bílá černě orámovaná deska ve tvaru čtverce postaveného na vrcholu.

 

 • VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI - je bílá čtvercová nobo obdélníková deska s jedním až čtyřmi černými pruhy. Jsou-li pruhy šikmé vpravo vzhůru, upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti vjezdového, cestového či odjezdového návěstidla nebo na vzdálenost k návěstidlu „tabulka s křížem“, která nahrazuje samostatnou předvěst hlavního návěstidla. Jsou-li pruhy vodorovné, upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového nebo krycího návěstidla  nebo na vzdálenost k návěstidlu „tabulka s křížem“, která nahrazuje samostatnou předvěst hlavního návěstidla.

  VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU - je černá čtvercová nebo obdélníková na kratší straně postavená deska s bílým okrajem a na ní jeden až tři bílé rovnostranné trojúhelníky z odrazek, postavené na základně. Upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecich s nedostatečnými rozhledovými poměry.

  HRANICE KOLEJE - je termín SŽDC pro návěstidlo, které se v Dopravním řádu drah nazývá námezník. Námezník je bílý trám, kde na jeho okrajích jsou černé pruhy. Námezník se používá na styku dvou kolejích - před výhybkou před srdcovkovou částí, u točen, křižovatkových výhybek. případně na splítcce.

  KONEC VLAKOVÉ CESTY - je vodorovný trámec obdobný námezníku. Jeho střední část je ale směrem k zastavujícímu vlaku červená. Stanovuje konec vlakové cesty, není-li ukončení vlakové cesty určeno návěstí hlavního návěstidla přímo u koleje. Jsou-li vedle červené části černé pruhy, platí trámec též jako námezník.
  HRANICE IZOLOVANÉHO ÚSEKU - je bílý sloupek s červenou hlavicí a s černým vodorovným pruhem. Upozorňuje z obou stran na izolovaný úsek, ve kterém nesmí stát vozidlo.
 • VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE - je bílá obdélníková deska se třemi šikmými černými pruhy postavená na delší straně. Upozorňuje na umístění zastávky.
 • KONEC NÁSTUPIŠTĚ - je bílá obdélníková deska s černým okrajem postavená na delší straně. Upozorňuje na místo, před kterým musí co nejblíže zastavit první vozidlo s cestujícími (nebo zavazadly) vlaku, který má v určeném místě pobyt. Jedná se o obdobu označníku zastávky v tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravě.
  MÍSTO ZASTAVENÍ - je bílá obdélníková deska postavená na delší straně, s červeným okrajem. Přikazuje strojvedoucímu zastavit čelo vjíždějícího zastavujícího vlaku nebo vjíždějícího posunu mezi dopravnami do dopravny s kolejovým rozvětvením před touto návěstí. Platí pro obě koleje, mezi kterými je umístěna.
  VÝSTRAHA - je žlutá šestiúhelníková deska postavená na delší straně, s černým orámováním a bílým okrajem, na níž je černý kříž pootočený o 45°, v úhlech kříže jsou žluté odrazky. Je předvěstí návěsti Stůj na následujícím hlavním návěstidle nebo může upozorňovat na následující návěst Hranice dopravny.
  ZAČÁTEK OZUBNICE - je bílá obdélníková deska postavená na delší straně, s černým okrajem, uprostřed níž je černý obrázek ozubnice. Upozorňuje na místo, kde najíždí ozubené kolo hnacího vozidla na ozubnici.
  KONEC OZUBNICE - je bílá obdélníková deska postavená na delší straně, s černým okrajem a uprostřed černý obdélník. Upozorňuje na místo, kde ozubené kolo hnacího vozidla opouští ozubnici.
  VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU - je bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s černým okrajem a jedním svislým černým pruhem uprostřed; kryje-li přejezdník více než jeden zabezpečený přejezd, je v horní části vzdálenostního upozorňovadla přejezdníku vyznačen černou číslicí s bílými odrazkami počet krytých přejezdů. Upozorňuje na vzdálenost k přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením.
  STOUPÁNÍ TRATĚ - je varianta sklonovníku, černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník základnou s dvěma pravými úhly dole a vrcholem nahoře a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo uvádějící sklon stoupání v promilích. U nyní dosazovaných sklonovníků je údaj o sklonu uváděn zaokrouhlený nahoru, a to nejnižší sklony na 2,5 promile, vyšší pak na celé násobky 5 promile.
 • KILOMETRICKÁ POLOHA - je kilometrovník, přesněji staničník. Je to bílá obdélníková na kratší straně postavená deska nebo čtvercová deska s černým horním číslem uvádějícím kilometrickou polohu a pod ním černým číslem uvádějícím hektometrickou polohu. Informuje o poloze místa na trati. V praxi se používají i jiná provedení, například na patnících nebo černožlutých tabulkách, označující zábrzdnou vzdálenost k následujícímu přejezdu.

 


PROMĚNNÁ NÁVĚSTIDLA

Proměnná návěstidla předávají strojvedoucímu informaci o volnosti následujícího úseku a o rychlostních omezeních pro další jízdu v závislosti na postavení vlakové cesty.

 Rozlišují se podle účelu:

Hlavní návěstidlo (vjezdové, odjezdové, cestové, vložené, oddílové, krycí návěstidlo)
Seřaďovací návěstidlo (seřaďovací, spádovištní)
Předvěst
Uzávěra koleje
Indikátor
Návěsti výhybek
Přejezdník (může být i neproměnný)
Návěstidlo pro zkoušku brzdy

Podle způsobu dávání návěsti:

Košové návěstidlo (v minulosti)
Mechanické návěstidlo
Světelné návěstidlo

Návěstidla mohou být umístěna:

na stožáru
na lávce (portálu)
na krakorci
na podstavci v úrovni terénu (tzv. trpasličí návěstidla)
 
Proměnným návěstidlům se věnuji ve zvláštní kapitole této rubriky !!!
Prosím volte vlevo v menu této rubriky.
 

Přenosná návěstidla

Předmětům, jejichž pomocí se dává návěst, se říká návěstní pomůcky. 

Patří mezi ně například:

výpravka (ruční návěstidlo, které se používá k výpravě vlaku)
návěstní praporek,návěstní ruční svítilna
návěstní tabule (přenosné návěstidlo)
píšťalka, trubka
Proměnná návěstidla předávají strojvedoucímu informaci o volnosti následujícího úseku a o rychlostních omezeních pro další jízdu v závislosti na postavení vlakové cesty. Rozlišují se podle účelu:
 
Hlavní návěstidlo (vjezdové, odjezdové, cestové, vložené, oddílové, krycí návěstidlo)
Seřaďovací návěstidlo (seřaďovací, spádovištní)
Předvěst
uzávěra koleje
Indikátor
návěsti výhybek
přejezdník (může být i neproměnný)
návěstidlo pro zkoušku brzdy
Podle způsobu dávání návěsti:
 
Košové návěstidlo (v minulosti)
Mechanické návěstidlo
Světelné návěstidlo
Návěstidla mohou být umístěna:
 
na stožáru
na lávce (portálu)
na krakorci
na podstavci v úrovni terénu (tzv. trpasličí návěstidla)

 


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA ŽELEZNICI

/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/a05-jpg/
/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/a800px-dejvice-zeleznicni-trat-podel-glinkovy-ulice-navesti-jpg/
/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/a14390718472-jpg/
/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/p9300019-jpg/
/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/semaphore-csd-with-subsidiary-signal-b-jpg/
/album/dopravni-znaceni-na-zeleznici/zbraslav9-jpg/

—————